Tudjuk, hogy a Rólad tárolt személyes információk felhasználási módja kiemelten fontos számodra. Ezúton is köszönjük a bizalmat.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegítse az érintett jogainak gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Pippadu Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a Társaság által üzemeltett weboldalhoz (www.pippadu.hu) kapcsolódó adatkezelésekről.

A tájékoztatást közzé tesszük a honlapunkon, és az érintett személy részére kérésére meg is küldjük.

Fogalommeghatározások

Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről határozza meg részletesen.

Jelen Tájékoztató értelmezése során lényeges alapfogalmak:

„adatkezelő”: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

www.pippadu.hu weboldalon folytatott webáruházi értékesítés esetén annak üzemeltetője; (azaz, aki magát a szolgáltatást végzi)

Adatkezelő: Pippadu Hungary Kft.
Székhely: 6753 Szeged, Napsugár u. 8.
Adószám: 27952821-2-06
Elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat@pippadu.hu
Honlap: www.pippadu.hu;

„érintett”: az adatkezelés során az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik.

Természetes személy: élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet;

Jelen Tájékoztató alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (www.pippadu.hu) működő webáruházat használja, azt meglátogatja, azon regisztrál, vagy a honlapon regisztráció nélkül vásárol (továbbiakban: „Felhasználó”).

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Társaság nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„Webáruház”: a Társaság honlapján ( www.pippadu.hu) üzemeltetett internetes áruház (továbbiakban: „Webáruház”)

„Adattörlés”: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Webáruházban elérhető szolgáltatások teljesítésének biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükségesen megadandó személyes adatok köre a webáruházban a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

Adatkezelésre kerül sor különösen a következő esetekben:
- regisztráció, bejelentkezés a Webáruházba
- online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés
- hírlevél feliratkozás és küldés
- adatkezelés a Társaság Facebook és Instagram oldalán
- nyereményjátékok (sorsolások, szavazások) lebonyolítása
- direkt marketing
- cookie-k használata
- panaszkezelés

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A megadott személyes adatok megismerésére jogosult a Társaság, annak munkavállalói, teljesítési segédei és közreműködői, kifejezetten ideértve az adatfeldolgozókat is, illetőleg mindazok, akiket/ amelyeket a jelen Tájékoztató kifejezetten megnevez.

Adatfeldolgozók megnevezése

A Társaság a Webáruház folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Társaság nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:


IT szolgáltató (tárhelyszolgáltatás, alkalmazásfejlésztés):

Shopify International Limited
Victoria Buildings, 2. Etage
1-2 Haddington Road
Dublin 4, D04 XN32, Irland


Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók a Társaságtól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, e-mail címe és telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítják a terméket.

Ezen szolgáltatók:
1) GLS General Logistics Systems Hungary Kft
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
2) Magyar Posta Zrt
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
3) Express One Hungary Kft.
Székhely: 1239 Budapest, Európa utca. 12


A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Posta tv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) Társaságként kezelheti, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják a Társaság logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

Online fizetés

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg 

OTP Mobil Kft (SimplePay)
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
Adószám: 24386106-2-44

Számlázás

Billingo Technologies Zrt
1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Tharanis Ügyvitel Kft.
1097, Budapest, Ecseri út 14-16.

Hírlevélkezelő rendszer, hírlevélküldés:

Seguno E-Mail Marketing
400 W Main St. Suite 205, Durham, NC 27701, USA

Omnisend Limited
22 Mare Street, London
E8 4RT, United Kingdom


A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („célhoz kötöttség”).

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”) A Társaság minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”). A Társaság köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a vonatkozó törvény, Rendelet és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A Társaság, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen („integritás és bizalmas jelleg”).

A Társaság felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása

Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, meg kell kérnie az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. Az előre bejelölt négyzet nem minősül hozzájárulásnak.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Társaság a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


Az érintett jogainak elősegítése

A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

Tájékoztatás az érintett személy jogairól

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól kérje a rá vonatkozó személyes adatok törlését, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Társaságnak átadja. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

A Társaságre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát. (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk) 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

Egyes adatkezelésekre vonatkozó irányelvek

I. Regisztráció, bejelentkezés a Társaság honlapján

A Társaság internetes áruháza igénybevételéhez nem kötelező felhasználói fiók használata, azonban, ha a Felhasználó felhasználói fiókot hoz létre, az internetes áruház használatakor nem kell minden alkalommal elküldeni a Társaság számára személyes adatait.

 1. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
 2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszáma, e-mail címe, online azonosító (jelszó). Opcionálisan megadható adat: névnap, születésnap, gyerek/gyerekek születési dátuma és neve.
 3. A személyes adatok kezelésének célja: 
  1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
  2. Kapcsolatfelvétel elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
  3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
  4. Felhasználó részére személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése.
  5. A honlap használatának elemzése.

Bejelentkezésnél további adatkezelési cél a Felhasználó azonosítása, jogosultságok, kedvezmények biztosítása, a Felhasználó ellenőrzése, adatok módosításának, törlésének biztosítása és a rendelés folyamatának egyszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság, a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai, adatfeldolgozóként az Adatfeldolgozó IT és postai szolgáltatója.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

 II. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

 1. A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.
 2. Az adatkezelés célja: a Webáruházban történő megrendeléshez, vásárláshoz kapcsolódóan a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli bizonylat kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése.
  A webáruházban a vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor.
 3. A Társaság mint szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló vásárló  azonosításához szükséges természetes személy azonosító adatait (vezetéknév, keresztnév) és lakcímét, számlázási címét a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
 4. A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
 5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság, a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai, adatfeldolgozóként a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói; postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) vonatkozásában.
 6. A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.

III. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Ha a Felhasználó hírlevél-küldésre regisztrált, az ilyen célból történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek a Felhasználó e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha a Felhasználó hozzájárulását adta az adatkezeléshez. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz.

 1. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
 2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, korábbi vásárlásokból eredő tematika, használt átvételi mód.
 3. A személyes adatok kezelésének célja:
  1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
  2. Reklámanyag küldése
 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 2. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság, a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai,  adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 IV. Adatkezelés a Társaság Facebook és Instagram oldalán

 1. A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook és Instagram oldalt tart fenn.
 2. A Társaság Facebook és Instagram oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
 3. A látogatókra a Facebook és az Instagram Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
 4. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

A Társaság nem felel a Facebook és Instagram felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook és az Instagram működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

V. Nyereményjátékok (ajándéksorsolás, szavazások) lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés

 1. Ha a Társaság nyereményjátékot (ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes. 
 2. A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság, a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
 4. A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.
VI. Direkt marketing célú adatkezelés
 1. Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
 2. A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy teljes neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
 3. A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság, a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
 6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

VII. Látogatói adatkezelés (cookie-k használata) a Társaság honlapján

A www.pippadu.hu webáruház böngészése közben a Társaság cookie-kat (sütiket) állított be a Felhasználó böngészőjében.

A sütik névtelen információkat tárolnak a webáruház használatáról, mint pl. a kosárba helyezett termékekről, kiválasztott nyelvről, valutáról. A sütik által lekérdezett adatok titkosítva vannak elmentve, amit a Társaság által használt szerver tud visszafejteni és értelmezni.

A Társaság a Google Analytics-et használja, amely szintén sütiken keresztül névtelen információt gyűjt a webáruház felhasználásával kapcsolatban. A Google Analytics a begyűjtött adatokból statisztikákat és egyéb információkat bocsát a rendelkezésünkre, amelyek segítenek minket abban, hogy a webáruházban tovább javítsuk a felhasználói élményt, és optimalizáljuk az ajánlatunkat. A Google Analytics az adatokat a Google rendszerében tárolja.
A sütik továbbá hozzájárulnak a Társaság online hirdetéseinek személyre szabásához a közösségi médiában (Facebook és Instagram).
A felhasznált sütik semmilyen esetben nem adnak számunkra hozzáférést személyes információkhoz vagy közvetlenül a készülékedhez.
Harmadik fél számára az adatokat nem adjuk át.
Az adatokat kizárólag statisztikai célokra és a webáruház optimalizálására használjuk fel.  Felhasználónak bármikor lehetősége van a sütik felhasználását a böngészőjében ellenőrizni, módosítani és/vagy törölni a böngésző közvetlen beállításain keresztül.

VIII. Panaszkezelés

Érintett: Azon Felhasználó, aki a Társaság által nyújtott szolgáltatások/ termékek valamelyikével kapcsolatos panaszt, illetve jótállási vagy szavatossági igényt jelent be a Társaságnak.

Kezelt adatok köre: rendelésszám, a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírásában a panasz kivizsgálásához szükséges adatok, a vásárló által önkéntesen megadott személyes adatok, a panasz kivizsgálása során felhasznált személyes adatok, valamint a panaszra adott válaszban szereplő személyes adatok.

Az adatkezelés célja: a Társaság által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatos panaszkezelés, a jótállási és szavatossági igények kezelése során jegyzőkönyv felvétele, megőrzése, valamint a kijavításra vagy a szavatossági/ jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében átvett termékről átvételi elismervény kiállítása és megőrzése, javításra, cserére kerülő termék visszaszállítása a vásárlótól a Társaság raktárába, majd a cserélt/ javított termék ismételt kiszállítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; összhangban a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban Fgytv) 17/A. § (3)-(5) bekezdéseivel, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjával és (6) bekezdésével, valamint 6. § (1) bekezdés a) pontjával.

Az adatkezelés időtartama: Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan, továbbá a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a fogyasztóvédelmi panaszról felvett jegyzőkönyvek vonatkozásában előírt, a jegyzőkönyv felvételétől számított hároméves megőrzési idő.

Adattovábbítás címzettje: a Társaság futárszolgálatát vagy postai szolgálatát teljesítő szolgáltatók és azok munkavállalói, akik a jótállási/ szavatossági igénybejelentéssel érintett termék visszaszállítását végzik a Társaság részére, illetve a javított/ kicserélt termék kiszállítását a Felhasználó részére.

Az adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja.

A felénk közölt személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivétel jelentenek a szállításért és a fizetés lebonyolításáért felelős szerződéses partnereink, akik ezen információk nélkül nem tudnák a megrendelést teljesíteni. Szerződéses partnereink a személyes információkat kizárólag a megrendelés teljesítésére használják fel, e-mailben és kiszállítási információk esetén SMS-ben is felvehetik a Felhasználóval a kapcsolatot.

Amennyiben tiltakozása ellenére a Felhasználót személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint személyes adatai – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adjuk meg a tájékoztatást.

A Felhasználó személyes adatait töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, ha az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszeren nem orvosolható, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Társaságre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy Társaság, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Társaság – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Panasztételi lehetőség

A Társaság esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen Tájékoztató 2022. március 19. napjával lép hatályba. A Társaság a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Az adatvédelmi politika módosítása:
Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor előzetes bejelentés nélkül módosítsa. A módosítások a webáruházban történő közzétételtől azonnal érvénybe lépnek. A webáruház további felhasználásával a Felhasználó elfogadja a módosításokat.

 

Kelt: Szeged, 2022. március 19.